Подели на:

Конкурс за упис у средњу школу

 

За упис у први разред средње школе у Републици Србији, у својству редовног ученика, могу да конкуришу кандидати који су стекли основно образовање и васпитање, а који су рођени после 31. августа 2003. године. Изузетно, кандидати који су рођени пре 31. августа 2003. године и који су претходне школске године завршили основну школу у трајању од осам година, могу да конкуришу за упис у средњу школу у својству редовног ученика, у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.

Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:
1) успеха на завршном испиту,
2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе,
3) резултата које су кандидати постигли на такмичењима у основној школи.
Редослед кандидата за упис у школе за које се полаже пријемни испит утврђује се на основу:
1) успеха на завршном испиту,
2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе,
3) успеха на пријемном испиту,
4) резултата које су кандидати постигли на такмичењима у основној школи.

Кандидат може да оствари укупно највише 100 бодова по основама успеха на завршном испиту и општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе. Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова по основу успеха на завршном испиту и општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе.

Завршни испит се полаже у јунском року у основној школи у којој је кандидат завршио осми разред (у матичној основној школи). На завршном испиту ученици решавају три теста: тест из српског, односно матерњег језика, математике и комбиновани тест из природно-научних и друштвено-научних предмета (биологија, географија, историја, физика и хемија), у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.
На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.

Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4). На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.
1) Полагање завршног испита обавиће се у следећим терминима:
– решавање теста из српског/матерњег језика: 17. јуна од 09.00 до 11.00 часова,
– решавање теста из математике: 18. јуна од 09.00 до 11.00 часова,
– решавање комбинованог теста: 19. јуна од 09.00 до 11.00 часова.
2) Основне школе објавиће привремене резултате завршног испита 23. јуна до 08.00 часова;
3) Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама: 23. јуна од 8.00 до 15.00 часова;
4) Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама: 24. јуна од 8.00 до 16.00
часова;
5) Објављивање коначних резултата завршног испита: 28. јуна дo 8.00 часова.

Конкурс можете преузети на следећем линку (Јабланички округ налази се на 113-116. стр.):

Конкурс за упис у средњу школу