Школски тимови

 

Назив тима

Чланови тима

Тим за инклузивно образовање
Павлина Михајловић, Биљана Ранђеловић, Љиљана Стевановић, Весна Стаменковић, Биљана Савић, Мирослав Каранфиловић, Биљана Геров, Татјана Илић
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Виолета Анђелковић, Рената Марковић, Драган Пешић, Мирослава Радовић, Сунчица Николић, Сузана Станковић Илић, Александар Цинцар-Јанковић
Тим за самовредновање рада школе
Драгана Марковић, Јована Арсић, Виолета Митић, Сузана Марковић, Живана Пешић, Живка Ђорђевић, Павлина Михајловић, Александар Цинцар-Јанковић
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Биљана Ранђеловић, Виолета Анђелковић, Биљана Геров, Анита Цекић, Александар Цинцар-Јанковић, представници локалне заједнице, Савета родитеља и Ученичког парламента
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Наташа Николић, Маја Живковић, Јулија Ђорђевић, Томислав Цекић, Мирослава Радовић, Лидија Здравковић, Сузана Станковић Илић, Александар Цинцар-Јанковић
Тим за професионални развој
Весна Филиповић Петровић, Весна Грујић, Данијела Влаховић, Његош Драговић
Тим за професионалну оријентацију
Мирослав Каранфиловић, Првољуб Павићевић, Биљана Савић, Љубиша Станковић, Сузана Станковић Илић, одељењске старешине 7. и 8. разреда
Тим за израду пројеката
Сузана Станковић Илић, Јована Арсић, Мирјана Ђорђевић, Љиљана Ранђеловић, Александар Цинцар-Јанковић
Тим за културне активности школе и школске манифестације
Данијела Влаховић, Вера Стојановић, Весна Петровић Филиповић, Мирјана Алексић
Тим за маркетинг и медијску промоцију школе
Бранислава Здравковић, Маја Живковић, Мирјана Ђорђевић, Мирјана Николић
Тим за пружање подршке новим ученицима и наставницима
Виолета Крстић, Александра Антић, Весна Филиповић Петровић
Тим за просторно планирање и естетско уређење школе
Данијела Влаховић, Стана Стевановић, Рената Марковић, Драгана Николић, Биљана Ранђеловић