Школски тимови

 

Назив тима

Чланови тима

Тим за инклузивно образовање
Павлина Михајловић, Мирјана Николић, Живана Пешић, Виолета Крстић, Рената Марковић, Мирослав Каранфиловић, Јована Арсић, Биљана Геров, Драгана Марковић, Весна Грујић, Сузана Станковић Илић
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Сузана Станковић Илић, Виолета Анђелковић, Првољуб Павићевић, Љиљана Ранђеловић, Мирјана Алексић, Сунчица Николић, Лидија Здравковић, Љиљана Стевановић, Александар Цинцар-Јанковић
Тим за самовредновање рада школе
Биљана Геров, Драгана Марковић, Маја Живковић, Александра Антић, Сунчица Николић, Драгана Николић, Љубиша Илић, Биљана Арсић, Александар Цинцар-Јанковић
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Биљана Ранђеловић, Мирослава Радовић, Наташа Николић, Рената Марковић, Виолета Анђелковић, Љиљана Стевановић, Анита Цекић, Александар Цинцар-Јанковић, представници локалне заједнице, Савета родитеља и Ученичког парламента
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Јулија Ђорђевић, Бранислава Здравковић, Наташа Николић, Ивана Павловић, Предраг Миленовић, Драган Пешић, Мирослава Радовић, Љубиша Илић, Сузана Станковић Илић, Александар Цинцар-Јанковић
Тим за професионални развој
Весна Грујић, Весна Филиповић Петровић, Данијела Влаховић, Стана Стевановић, Лидија Здравковић, Биљана Арсић
Тим за професионалну оријентацију
Мирослав Каранфиловић, Биљана Савић, Анита Цекић, Ивана Павловић, одељењске старешине 7. и 8. разреда (Виолета Анђелковић, Јована Арсић, Александра Антић, Биљана Геров, Данијела Влаховић, Стана Стевановић, Драгана Марковић)
Тим за израду пројеката
Мирјана Ђорђевић, Сузана Станковић Илић, Јована Арсић, Биљана Ранђеловић, Јована Митић Савић, Александар Цинцар-Јанковић
Тим за културне активности школе и школске манифестације
Данијела Влаховић, Вера Стојановић, Весна Петровић Филиповић, Мирјана Алексић, Александра Антић, Славица Станојевић, Дивна Мисајлоска
Тим за маркетинг и медијску промоцију школе
Бојан Крстић, Маја Живковић, Бранислава Здравковић, Сузана Марковић, Ивана Лазић, Александар Цинцар-Јанковић
Тим за пружање подршке новим ученицима и наставницима
Виолета Крстић, Славица Станојевић, Првољуб Павићевић, Вера Стојановић, Стана Стевановић, Живка Ђорђевић, Весна Стаменковић
Тим за просторно планирање и естетско уређење школе
Данијела Влаховић, Биљана Савић, Љиљана Ранђеловић, Рената Марковић, Бојан Крстић, Сузана Марковић, Живана Пешић, Живка Ђорђевић, Драгана Николић, Александар Цинцар-Јанковић