Педагошки колегијум

 

Назив стручног већа / актива

Представник

Разредна настава
Сунчица Николић
Српски језик и култура изражавања
Александра Антић
Страни језици
Рената Марковић
Математика
Мирјана Ђорђевић
Природне науке
Јована Арсић
Друштвене науке
Мирослав Каранфиловић
Уметности
Данијела Влаховић
Физичко и здравствено васпитање
Предраг Миленовић
Техника и информатика
Бојан Крстић
Изборни програми
Мирјана Алексић
Стручни сарадници
Павлина Михајловић
Стручни актив за развојно планирање
Мирослава Радовић
Стручни актив за развој школског програма
Павлина Михајловић
Тим за инклузивно образовање
Павлина Михајловић
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Сузана Станковић Илић
Тим за самовредновање рада школе
Биљана Геров
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Биљана Ранђеловић
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Јулија Ђорђевић
Тим за професионални развој
Весна Грујић
Тим за професионалну оријентацију
Мирослав Каранфиловић
Тим за израду пројеката
Мирјана Ђорђевић
Тим за културне активности школе и школске манифестације
Данијела Влаховић
Тим за маркетинг и медијску промоцију школе
Бојан Крсић
Тим за пружање подршке новим ученицима и наставницима
Виолета Крстић
Тим за просторно планирање и естетско уређење школе
Данијела Влаховић