Педагошки колегијум

 

 

Назив стручног већа / актива

Представник

Разредна настава

Весна Грујић

Српски језик и култура изражавања

Драган Пешић

Страни језици

Рената Марковић

Математика

Маја Живковић

Природне науке

Стана Стевановић

Друштвене науке

Бранислава Здравковић

Уметности

Данијела Влаховић

Физичко васпитање

Виолета Митић

Техника и информатика

Томислав Цекић

Верска настава и грађанско васпитање

Мирјана Алексић

Стручни сарадници

Сузана Станковић Илић

Стручни актив за развојно планирање

Весна Стаменковић

Стручни актив за развој школског програма

Павлина Михајловић

Тим за инклузивно образовање

Павлина Михајловић

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Виолета Јанчић

Тим за самовредновање рада школе

Драгана Марковић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Биљана Ранђеловић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Наташа Николић

Тим за професионални развој

Весна Филиповић Петровић

Тим за професионалну оријентацију

Мирослав Каранфиловић

Тим за израду пројеката

Сузана Станковић Илић

Тим за културне активности школе и школске манифестације

Данијела Влаховић

Тим за маркетинг и медијску промоцију школе

Бранислава Здравковић

Тим за пружање подршке новим ученицима и наставницима

Виолета Крстић

Тим за просторно планирање и естетско уређење школе

Данијела Влаховић