Настава на даљину од 30.11.2020. године

Подели на:

Настава на даљину од 30.11.2020. године

Према измењеном календару образовно-васпитног рада, прво полугодиште школске 2020-2021. године завршава се  18. децембра 2020. године. Зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године, а први дан другог полугодишта је 18. јануар 2021 године.

 У периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године, за ученинике првог циклуса  настава ће се и даље реализовати у школи, док ће ученици од 5. до 8. разреда наставу похађати на даљину, уз коришћење платформе за учење “Google учионица”, и путем Јавног медијског сервиса Србије. Распоред наставе на каналима РТС-а можете погледати на следећем линку. Родитељи који желе да пребаце дете, које је ученик од 1. до 4. разреда, на учење на даљину из оправданих разлога, треба да преузму образац захтева који се налази на овом линку, и да га попуњен проследе на мејл школе или одељењског старешине.

Образовно-васпитни рад путем наставе на даљину  реализује се у реалном времену на основу распореда часова за свако одељење. Часови редовне наставе трају 30 минута, а уколико ученици искажу потребу, наставници ће организовати и часове допунске или додатне наставе. Настава ће се одвијати са почетком у 13.30 часова.

Евиденција образовно-васпитног рада остварује се тако што се у дневник, према утврђеном распореду часова, уносе реализоване наставне јединице из Планa реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности, са напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације). У евиденцији присуства ученика биће уписани сви они ученици који нису присуствовали часу путем наставе на даљину.

У току остваривања наставе на даљину, наставници ће водити рачуна о оптерећености ученика, пажљиво одмеравајући обим и сложеност програмских садржаја и захтева према ученику, поштујући временску динамику предвиђену распоредом часова.

У овом периоду у континуитету ће се примењивати различите технике за праћење резултата учења (квалитет и обим савладаности програмских садржаја у односу на очекиване исходе). Посебна пажња биће посвећена праћењу напредовања ученика у складу са принципима формативног оцењивања. Код свих метода оцењивања инсистираће се на битним садржајима, то јест на оним садржајима који су кључни за остваривање исхода обавезног предмета, изборног програма и слободне наставне активности.

Оцене које су ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка ове школске године и подаци о напредовању ученика и оцене које ће ученицима бити дате у периоду до завршетка првог полугодишта омогућиће извођење закључне оцене. Наставници ће донети одлуку о томе да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину, а уколико то није могуће, овај час се може реализовати и у другом полугодишту.

Наставници могу да искористе могућност да ученике оцене и на основу активности и његових резултата рада, а нарочито: излагања и представљања (израде и излагања презентација, изложбе радова и продуката, резултата истраживања, модела, цртежа, постера, дизајнерских решења и друго), учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, збиркама одабраних ученикових продуката рада – портфолија, у складу са програмом наставе и учења, односно школским програмом.

При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, биће узете у обзир све оцене, како током наставе по изабраном моделу, тако и током наставе на даљину. Уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу да се пријаве да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Уколико ученик нема број оцена потребних за утврђивање закључне оцене из оправданих разлога (болест, изолација и друго), може да остане неоцењен. Овом ученику неће бити утврђен општи успех на крају првог полугодишта.

На следећим линковима можете погледати:

Упутство за организацију рада основних школа

Распоред термина одржавања наставе на даљину

Распоред часова на даљину

Свим ученицима, родитељима и наставницима желимо добро здравље и успешан завршетак првог полугодишта!