Школски тимови

Школски тимови

Назив тимаЧланови тимаЗадужењаТим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривањаАлександар Цинцар-Јанковић, Сунчица Николић, Мирослава Радовић, Виолета Јанчић, Томислав Цекић, Мирослав Каранфиловић, Љубиша Станковић, Сузана Станковић Илић, Павлина МихајловићСензитизација колектива школе и ученика о проблему вршњачког насиља;Едукација о проблемима насиља;Уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у школи;Тимски рад на смањењу количине насиља у школи;Комуникација са надлежним службама (ЦЗС, МУП, Здравствени центар и др.)Тим за инклузивно образовањеБиљана Ранђеловић, Драгана Николић, Живка Ђорђевић, Лидија Здравковић, Драган Пешић, Љиљана Ранђеловић, Маја Живковић, Сузана Станковић Илић, Павлина МихајловићИзрада годишњег програма рада Стручног тима за инклузивно образовање;Индетификација ученика са посебним образовним, здравственим и социјалним потребама;Пружање помоћи наставницима у изради педагошког профила ученика;Пружање помоћи тимовима за индивиуализовани образовни програм у изради програма за сваког ученика;Пружање помоћи родитељима за реализацију индивиуализованих образовних програма;Анализа рада стручног тима и доношење закључака у вези активности и задатака тима за следећи месец;Припрема извештаја о реализацији програма инклузивног образовања у току школске године.Тим за планирање стручног усавршавањаВесна Филиповић Петровић, Данијела Влаховић, Весна ГрујићПодела формулара наставницима;Прикупљање личних извештаја и помоћ при попуњавању;Израда извештаја о стручном усавршавању и плана стручног усавршавања запослених.Тим за вредновање и самовредновање рада школеПавлина Михајловић, Рената Марковић, Сузана Марковић, Јована Арсић, Драгана Марковић, Виолета Митић, Сузана Станковић Илић, Весна Петровић ФилиповићОпис и процена остварености стандарда квалитета рада установе;Предлог мера за унапређивање квалитета рада установе;Праћење остваривања предложених мера.Тим за професионалну оријентацијуМирослав Каранфиловић, Славица Ивановић, Мирјана Ђорђевић, Ана Петровић, Биљана Савић, Сузана Станковић Илић, Ивана Трајковић, одељењске старешине 7. и 8. разредаКреирање акционог плана и модела имплементације програма професионалне оријентације;Имплементација програма професионалне оријентације;Пружање подршке и мотивисање актера за реализацију модула професионалне оријентације и програмских активности;Учествовање у мониторингу и евалуацији;Информисање свих актера о пројектним активностима и постигнућима;Грађење мреже партнера у локалној заједници;Промовисање примера добре праксе и постигнућа школе у пројекту.Тим за израду пројекатаМирослав Каранфиловић, Сузана Станковић Илић, Ивана ТрајковићПраћење конкурса и сајтова на којима школе могу конкурисати;Састављање плана израде пројекта;Распоређивање задужења;Планирање буџета пројекта;Конкурисање за пројекте;Контрола резултата рада и извршавања пројекта;Тим за културне активности школеДанијела Влаховић, Весна Петровић Филиповић, Мирјана АлексићПодела формулара наставницима;Прикупљање извештаја актива и стручних већа о реализованим културним активностима у току шк. године;Израда извештаја о културним активностима на нивоу школе.Тим за маркетинг и медијску промоцију школеЉубиша Илић, Данијела Влаховић, Ивана Трајковић, Сузана Станковић ИлићОбезбеђивање позитивног публицитета школи;Сарадња са свим актерима у школи ради добијања информација о организованим активностима;Благовремено обавештавање медија о свим битним дешавањима у школи.Тим за пружање подршке ученицимаСузана Станковић Илић, Павлина Михајловић, Весна Стаменковић, Александра Антић, Весна Филиповић ПетровићАдаптација новопридошлих ученика у току школске годинеУпознавање ученика са ПП службом, одељењским старешином и одељењемКонсултативно-саветодавни разговори са ученицима и родитељимаТим за просторно планирање и уређење школеДанијела Влаховић, Јована Арсић, Драгана Николић, Љубиша Станковић, Драгана Марковић, Рената Марковић, Татјана Илић, Ивана Трајковић, Гордана ЗдравковићПланирање и контрола уређења и одржавања дворишта, учионица, ходника и осталих школских просторија;Планирање и организација постављања клупица и канти за смеће у дворишту школе;Планирање уређења зелених површина у дворишту школе, постављања клупица и канти за смеће у дворишту школе.Тим за процену материјалне штетеБранислава Здравковић, Љубиша Илић, Живана Пешић, Татјана Илић, Мирјана Ђорђевић, ГоранТошићПодела формулара одељењским старешинама;Провера стања и контрола одржавања учионица о осталих школских просторија;Процена материјалне штете настале у просторијама школе или у дворишту школе;Писање полугодишњег и годишњег извештаја.