Педагошки колегијум

 

Назив стручног већа / актива

Представник

Разредна настава
Весна Грујић
Српски језик и култура изражавања
Драган Пешић
Страни језици
Мирјана Николић
Математика
Виолета Анђелковић
Природне науке
Драгана Марковић
Друштвене науке
Мирослав Каранфиловић
Уметности
Данијела Влаховић
Физичко и здравствено васпитање
Предраг Миленовић
Техника и информатика
Бојан Крстић
Изборни програми
Мирјана Алексић
Стручни сарадници
Павлина Михајловић
Стручни актив за развојно планирање
Мирослава Радовић
Стручни актив за развој школског програма
Павлина Михајловић
Тим за инклузивно образовање
Павлина Михајловић
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Виолета Јанчић
Тим за самовредновање рада школе
Биљана Геров
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Биљана Ранђеловић
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Наташа Николић
Тим за професионални развој
Весна Грујић
Тим за професионалну оријентацију
Мирослав Каранфиловић
Тим за израду пројеката
Сузана Станковић Илић
Тим за културне активности школе и школске манифестације
Данијела Влаховић
Тим за маркетинг и медијску промоцију школе
Бранислава Здравковић
Тим за пружање подршке новим ученицима и наставницима
Виолета Крстић
Тим за просторно планирање и естетско уређење школе
Данијела Влаховић