Close
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе
See More
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Слике

Репрезентативне слике наше школе

See More
 
Васе Пелагића 5, Лесковац osvasa@vasapelagic.edu.rs 016/34-36-280; 016/34-36-281

Школски тимови

Школски тимови

Назив тима

Чланови тима

Задужења

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Александар Цинцар-Јанковић, Сунчица Николић, Мирослава Радовић, Виолета Јанчић, Томислав Цекић, Мирослав Каранфиловић, Љубиша Станковић, Сузана Станковић Илић, Павлина Михајловић
Сензитизација колектива школе и ученика о проблему вршњачког насиља;
Едукација о проблемима насиља;
Уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у школи;
Тимски рад на смањењу количине насиља у школи;
Комуникација са надлежним службама (ЦЗС, МУП, Здравствени центар и др.)
Тим за инклузивно образовање
Биљана Ранђеловић, Драгана Николић, Живка Ђорђевић, Лидија Здравковић, Драган Пешић, Љиљана Ранђеловић, Маја Живковић, Сузана Станковић Илић, Павлина Михајловић
Израда годишњег програма рада Стручног тима за инклузивно образовање;
Индетификација ученика са посебним образовним, здравственим и социјалним потребама;
Пружање помоћи наставницима у изради педагошког профила ученика;
Пружање помоћи тимовима за индивиуализовани образовни програм у изради програма за сваког ученика;
Пружање помоћи родитељима за реализацију индивиуализованих образовних програма;
Анализа рада стручног тима и доношење закључака у вези активности и задатака тима за следећи месец;
Припрема извештаја о реализацији програма инклузивног образовања у току школске године.
Тим за планирање стручног усавршавања
Весна Филиповић Петровић, Данијела Влаховић, Весна Грујић
Подела формулара наставницима;
Прикупљање личних извештаја и помоћ при попуњавању;
Израда извештаја о стручном усавршавању и плана стручног усавршавања запослених.
Тим за вредновање и самовредновање рада школе
Павлина Михајловић, Рената Марковић, Сузана Марковић, Јована Арсић, Драгана Марковић, Виолета Митић, Сузана Станковић Илић, Весна Петровић Филиповић
Опис и процена остварености стандарда квалитета рада установе;
Предлог мера за унапређивање квалитета рада установе;
Праћење остваривања предложених мера.
Тим за професионалну оријентацију
Мирослав Каранфиловић, Славица Ивановић, Мирјана Ђорђевић, Ана Петровић, Биљана Савић, Сузана Станковић Илић, Ивана Трајковић, одељењске старешине 7. и 8. разреда
Креирање акционог плана и модела имплементације програма професионалне оријентације;
Имплементација програма професионалне оријентације;
Пружање подршке и мотивисање актера за реализацију модула професионалне оријентације и програмских активности;
Учествовање у мониторингу и евалуацији;
Информисање свих актера о пројектним активностима и постигнућима;
Грађење мреже партнера у локалној заједници;
Промовисање примера добре праксе и постигнућа школе у пројекту.
Тим за израду пројеката
Мирослав Каранфиловић, Сузана Станковић Илић, Ивана Трајковић
Праћење конкурса и сајтова на којима школе могу конкурисати;
Састављање плана израде пројекта;
Распоређивање задужења;
Планирање буџета пројекта;
Конкурисање за пројекте;
Контрола резултата рада и извршавања пројекта;
Тим за културне активности школе
Данијела Влаховић, Весна Петровић Филиповић, Мирјана Алексић
Подела формулара наставницима;
Прикупљање извештаја актива и стручних већа о реализованим културним активностима у току шк. године;
Израда извештаја о културним активностима на нивоу школе.
Тим за маркетинг и медијску промоцију школе
Љубиша Илић, Данијела Влаховић, Ивана Трајковић, Сузана Станковић Илић
Обезбеђивање позитивног публицитета школи;
Сарадња са свим актерима у школи ради добијања информација о организованим активностима;
Благовремено обавештавање медија о свим битним дешавањима у школи.
Тим за пружање подршке ученицима
Сузана Станковић ИлићПавлина Михајловић, Весна Стаменковић, Александра Антић, Весна Филиповић Петровић
Адаптација новопридошлих ученика у току школске године
Упознавање ученика са ПП службом, одељењским старешином и одељењем
Консултативно-саветодавни разговори са ученицима и родитељима
Тим за просторно планирање и уређење школе
Данијела Влаховић, Јована Арсић, Драгана Николић, Љубиша Станковић, Драгана Марковић, Рената Марковић, Татјана Илић, Ивана Трајковић, Гордана Здравковић
Планирање и контрола уређења и одржавања дворишта, учионица, ходника и осталих школских просторија;
Планирање и организација постављања клупица и канти за смеће у дворишту школе;
Планирање уређења зелених површина у дворишту школе, постављања клупица и канти за смеће у дворишту школе.
Тим за процену материјалне штете
Бранислава Здравковић, Љубиша Илић, Живана Пешић, Татјана Илић, Мирјана Ђорђевић, ГоранТошић
Подела формулара одељењским старешинама;
Провера стања и контрола одржавања учионица о осталих школских просторија;
Процена материјалне штете настале у просторијама школе или у дворишту школе;
Писање полугодишњег и годишњег извештаја.